Display # 
Title Hits
ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย (ThaiJO) 1289
ห้องสมุดเปิดขยายเวลาช่วงสอบปลายภาค ปีการศึกษา 2/2558 627
ห้องสมุดเปิดขยายเวลาช่วงสอบกลางภาค ปีการศึกษา 2558 496
มาแล้ว!! ฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย(Thailand Tourism Research Database 2002-2012) 1822
ฐานข้อมูลทดลองใช้ Gale Databases 3313
ห้องสมุดเปิดขยายเวลาบริการช่วงสอบ (กลางภาค) 881
ห้องสมุดปิดบริการช่วงม.อ.วิชาการ 1059
เชิญทดลองอ่านฐานข้อมูล e-book สหสาขาวิชาเพลินๆ ของ Gale Virtual Reference Library 1437
ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา บุคลากรทุกท่าน ทดลองใช้ฐานข้อมูล JSTOR 2705
เชิญชวนทุกท่าน เข้าใช้ฐานข้อมูล National Geographic ในรูปแบบ e- book ฟรี 1558
You are here: