Display # 
Title Hits
ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย (ThaiJO) 1471
ห้องสมุดเปิดขยายเวลาช่วงสอบปลายภาค ปีการศึกษา 2/2558 725
ห้องสมุดเปิดขยายเวลาช่วงสอบกลางภาค ปีการศึกษา 2558 568
มาแล้ว!! ฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย(Thailand Tourism Research Database 2002-2012) 1989
ฐานข้อมูลทดลองใช้ Gale Databases 3647
ห้องสมุดเปิดขยายเวลาบริการช่วงสอบ (กลางภาค) 956
ห้องสมุดปิดบริการช่วงม.อ.วิชาการ 1130
เชิญทดลองอ่านฐานข้อมูล e-book สหสาขาวิชาเพลินๆ ของ Gale Virtual Reference Library 1524
ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา บุคลากรทุกท่าน ทดลองใช้ฐานข้อมูล JSTOR 2915
เชิญชวนทุกท่าน เข้าใช้ฐานข้อมูล National Geographic ในรูปแบบ e- book ฟรี 1649
You are here: