บริการรวบรวมบรรณานุกรม (Bibliography Service)

เป็นบริการช่วยรวบรวมรายการข้อมูลบรรณานุกรมจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ตามหัวข้อวิจัยของผู้รับบริการ  โดยการรวบรวมข้อมูลจากฐานข้อมูลระบบสืบค้นต่าง ๆ เช่น ฐานข้อมูล OPAC ฐานข้อมูลออนไลน์ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะทำให้ผู้รับบริการได้รับสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อวิจัยได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ รวมทั้งการชี้แนะแหล่งข้อมูลที่ให้บริการเอกสารฉบับเต็มที่ผู้รับบริการจะเข้าถึงต่อไป

ช่องทางการรับบริการ

มาด้วยตนเองที่เคาน์บริการตอบคำถาม

โทรศัพท์ภายใน 5-1730 หรือ  5-1732   โทรศัพท์ภายนอก 075-201730

ส่งคำขอทางเว็บไซต์ http://library.trang.psu.ac.th

E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

You are here: