บริการสอนและแนะนำการใช้ห้องสมุด (Information Literacy Instruction Service)

เป็นบริการจัดอบรมและสอนการใช้ห้องสมุดรวมทั้งทักษะทางสารสนเทศ  (Information literacy) ต่างๆ หัวข้อที่ห้องสมุดจัดมีดังนี้

- การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดจาก OPAC

- การสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลทางธุรกิจ

- การสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลทาง IT

-  การสืบค้นสารสนเทศจากอินเตอร์เน็ต

- การสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลวิจัยและวิทยานิพนธ์

- การเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมในงานทางวิชาการ

วิธีขอรับบริการ

แจ้งรายชื่อผู้สนใจ หัวข้ออบรม วันและเวลาที่ประสงค์เข้ารับการสอนและแนะนำการใช้ห้องสมุด อย่างน้อยต้องมีสนใจเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 10 คน 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 0-7520-1730 (51730)

You are here: