ขั้นตอนการยืม - คืน ทรัพยากรสารสนเทศ

ขั้นตอนการยืม - คืน ทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร สามารถดูวิธีการได้ดังนี้

1. ให้ท่านดูว่า ทรัพยากรสารสนเทศที่ท่านต้องการนั้นมีอยู่ในห้องสมุดหรือว่าอยู่ในหมวดใด จากเว็บ OPAC ของทางวิทยาเขตตรัง จากเว็บนี้ http://opac.trang.psu.ac.th/ เมื่อท่านค้นหาจากเว็บ  OPAC เรียบร้อยแล้ว ให้ท่านจดเลขเรียก ของทรัพยากรสารสนเทศนั้น ๆ  มา เช่น HF5145 ก236 2554 เป็นต้น

2. ให้ท่านนำเลขหมู่ ที่ได้จดไว้ มาหาตัวเล่มทรัพยากรสารสนเทศ ที่ห้องสมุด ตามหมวดหมู่หนังสือ ซึ่งห้องสมุดของทาง มหาลัย ได้ใช้ระบบ LC ในการจัดหมวดหมู่หทรัพยากรสารสนเทศต่าง ๆ ซึ่ง มี หมวดหมู่ ดังนี้

 

1.   หมวด   A      ความรู้ทั่วไป ( General  works )
2.   หมวด   B      ปรัชญา  จิตวิทยา  ศาสนา ( Philosophy,  Psychology,  Religion )
3.   หมวด   C      ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ ( Auxiliary  Sciences  of  History )
4.   หมวด   D      ประวัติศาสตร์ยุโรป  ( History – Europe )
5.   หมวด   E-F   ประวัติศาสตร์อเมริกา  ( History – America )
6.   หมวด   G      ภูมิศาสตร์  โบราณคดี  นันทนาการ  ( Geography  Anthropology  Recreation )
7.   หมวด   H      สังคมศาสตร์  ( Social  Sciences )
8.   หมวด   J       รัฐศาสตร์  ( Political  Sciences )
9.   หมวด   K      กฎหมาย  ( Law)
10. หมวด   L       การศึกษา  ( Education )
11. หมวด   M      ดนตรี  ( Music )
12. หมวด   N      วิจิตรศิลป์  ( Fine  Arts )
13. หมวด   P       ภาษาและวรรณคดี  ( Philology  and  Literature )
14. หมวด   Q       วิทยาศาสตร์ ( Science )
15. หมวด   R       แพทย์ศาสตร์ ( Medicine )
16. หมวด   S        เกษตรศาสตร์ ( Agriculture )
17. หมวด   T       เทคโนโลยี ( Technology )
18. หมวด   U       ยุทธศาสตร์ ( Military  Science )
19. หมวด   V       นาวิกศาสตร์ ( Naval science )
20. หมวด   Z       บรรณานุกรม และบรรณารักษศาสตร์ ( Bibliography  Library  Science )

ซึ่ง เมื่อหาทรัพยากรสารสนเทศตามหมวดหมู่ที่ท่านได้สืบค้นมา ก็นำตัวเล่มของทรัพยากรสารสนเทศ ไปที่เค้าเตอร์บริการยืม-คืน ของห้องสมุด

3. ให้นำหนังสือหรือทรัพยากรสารสนเทศที่ท่านได้มา ให้เจ้าหน้าที่พร้อมกับบัตรนักศึกษา

4. เจ้าหน้าที่จะทำการยืมทรัพยากรสารสนเทศให้ พร้อมกับบอกวันคืน ๆให้ ท่าน

5. เมื่อถึงกำหนดคืนท่านก็นำ ทรัพยากรสารสนเทศที่ท่าน ยืมไป มาคืนที่เค้าเตอร์ บริการยิม-คืน (ถ้ามีค่าปรับ เจ้าหน้าที่ก็จะแจ้งให้ทราบและจ่ายค่าปรับ)

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ เบอร์ภายใน 51732 หรือ โทร 0-7520-1732

You are here: