ทดลองใช้ฐานข้อมูล

ฐานข้อมูล Academic Search Complete ให้ทดลองใช้ฟรี!! กันแล้ววันนี้ ถึงวันที่ 31  ธันวาคม 2555 เท่านั้น !!

>> ฐานข้อมูล Academic Search Complete  เป็นฐานข้อมูลสหสาขาวิชา  ได้แก่ มานุษยวิทยา ดาราศาสตร์ ชีววิทยา เคมี วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมศาสตร์
การศึกษาชาติพันธุ์และวัฒนธรรม  และสาขาอื่น ๆ

*เข้าใช้บริการได้ที่  https://search.ebscohost.com
*รายชื่อวารสาร  http://www.ebscohost.com/titleLists/a9h-journals.htm

 

You are here: