ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา บุคลากรทุกท่าน ทดลองใช้ฐานข้อมูล JSTOR


ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา บุคลากรทุกท่าน  ทดลองใช้ฐานข้อมูล JSTOR

รายละเอียด : เป็นฐานข้อมูลวารสารครอบคลุมสหสาขาวิชา ได้แก่ ด้านเศรษฐศาสตร์ประวัติศาสตร์ รัฐศาสตร์ ภาษา ศิลปะ ดนตรี คณิตศาสตร์และสถิติ การศึกษา ชีววิทยา พฤษศาสตร์ สุขภาพและวิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์ชีวภาพ และอื่นๆ โดยเปิดให้ทดลองใช้งานข้อมูลในส่วนของ 1. JSTOR archive collections ทั้งหมดกว่า 2,000 ชื่อ 2. ข้อมูลปฐมภูมิกว่า 2,000,000 รายการ อาทิ Global Plant Collection 3. วารสารฉบับปัจจุบัน (Current issues) กว่า 230 ชื่อ 4. Book at JSTOR ฉบับเต็ม จำนวน 100 ชื่อ และสืบค้นได้จากทั้งหมดกว่า 25,000 รายชื่อ √ ทดลองใช้ได้ที่
http://www.jstor.org/ ทดลองใช้ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15 ธันวาคม 2557
You are here: