ห้องสมุดเปิดขยายเวลาบริการช่วงสอบ (กลางภาค)

 

ห้องสมุดเปิดขยายเวลาบริการช่วงสอบ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2557 (กลางภาค)

ตั้งแต่วันที่ 9 - 20 มีนาคม 2558 (9 - 20 March, 2015)

วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00 น. - 20:30 น. (Monday - Friday 08:30 am. - 20:30 pm.)
วันเสาร์ และ อาทิตย์ เวลา 09:00 น. - 18:30 น. (Saturday and Sunday 09:00 am. - 18:00 pm.)

You are here: