การสมัครสมาชิกบุคคลภายนอก

หลักฐานการสมัคร

    1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
    2. สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้
    3. สำเนาทะเบียนบ้าน
    4. ผู้สมัครต้องมีภูมิลำเนาอยู่ใน จ.ตรัง

ค่าบำรุงห้องสมุด

    1. บุคคลทั่วไป   เสียค่าบำรุง ปีละ 300 บาท
    2. นักเรียน         เสียค่าบำรุง ปีละ 100 บาท

สมาชิกที่ทำบัตรหาย เมื่อขอทำบัตรใหม่จะต้องเสียค่าธรรมเนียมบัตร 50 บาท
ระเบียบการยืม

สมาชิกภายนอก สามารถยืมได้ ดังนี้
     » หนังสือ
           » จำนวน   5  เล่ม       7 วัน
 
     » วารสาร/นิตยสาร
           » จำนวน   3  เล่ม       7 วัน
 
     » เทป/ซีดี  
           » จำนวน   2  ชื่อเรื่อง   7 วัน

  *อัตราค่าปรับ เล่มละ 3 บาท / วัน

ข้อปฏิบัติในการยืม
    1.ผู้ยืมต้องมายืมด้วยตนเอง และแสดงบัตรประจำตัวสมาชิก ทุกครั้ง
    2.สามารถยืมต่อได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ยกเว้นกรณีมีการจอง จะให้สิทธิ์แก่ผู้จอง
    3.หนังสือที่คืนไปแล้ว หรือนำของผู้อื่นมาคืน จะสามารถยืมใหม่ได้ในวันถัดไป
 
บุคคลภายนอกที่ไม่สมัครเป็นสมาชิก  ปฏิบัติดังนี้
   1. แสดงบัตรประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ที่เคาน์เตอร์ยืม-คืน
   2. เสียค่าบำรุงห้องสมุด

        » บุคคลทั่วไป   เสียค่าบำรุง    คนละ  10  บาท  ต่อ  วัน
        » นักเรียน        เสียค่าบำรุง    คนละ   5   บาท  ต่อ  วัน

3. หากต้องการยืมหนังสือ ให้วางเงินค่าประกันหนังสือ ดังนี้

        » หนังสือภาษาไทย          เล่มละ   200  บาท 
        » หนังสือภาษาอังกฤษ      เล่มละ   500  บาท
        » หนังสือวารสาร/นิตยสาร  เล่มละ   200  บาท

โดยอนุญาตให้ยืมได้ไม่เกิน 1 วัน และจะคืนเงินประกันเมื่อนำหนังสือมาคืน

มีข้อสงสัย ติดต่อ 0-7520-1732 หรือ 51732

You are here: