ระเบียบการยืม - คืน

 

» หนังสือทั่วไป 
      » นักศึกษา
      » สมาชิกภายนอก
      » อาจารย์
      » บุคลากร

   7   เล่ม
   2   เล่ม
 15   เล่ม
   7   เล่ม

   7 วัน
    7 วัน 
  30 วัน
  14 วัน

» นวนิยาย,เรื่องสั้น,เยาวชน

   3   เล่ม

    7 วัน

» วารสาร,หนังสือพิมพ์
    (ฉ.ปัจจุบัน งดยืม)

   3   เล่ม

    7 วัน

» รายงานวิจัย,ปัญหาพิเศษ

   5   เล่ม

    7 วัน

» ข้อมูลบริษัท,จุลสาร

   5   เล่ม

    7 วัน

»  เทป,ซีดี

   3 ชื่อเรื่อง

    7 วัน

อัตราค่าปรับ เล่มละ 3 บาท / วัน 

ข้อปฏิบัติในการยืม

1.ผู้ยืมต้องมายืมด้วยตนเอง และแสดงบัตรประจำตัวสมาชิก ทุกครั้ง
2.สามารถยืมต่อได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ยกเว้นกรณีมีการจอง จะให้สิทธิ์แก่ผู้จอง
3.หนังสือที่คืนไปแล้ว หรือนำของผู้อื่นมาคืน จะสามารถยืมใหม่ได้ในวันถัดไป

หากมีข้อสงสัยติดต่อ โทร 51732 (0-7520-1732)

You are here: