การใช้บริการยืม-คืน ต่างวิทยาเขต

 แนวปฏิบัติในการใช้บริการยืม-คืน ต่างวิทยาเขต

           เพื่อให้ประชาคมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สามารถใช้ทรัพยากรสารสนเทศของระบบห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามเป้าประสงค์หลักของการจัดบริการห้องสมุด คือ การส่งเสริมการเรียนรู้ การศึกษาค้นคว้า และการวิจัย หอสมุดทั้ง 5 แห่งของมหาวิทยาลัย คือ ฝ่ายหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร วิทยาเขตหาดใหญ่ ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ วิทยาเขตปัตตานี หอสมุดวิทยาเขตภูเก็ต หอสมุดวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และหอสมุดวิทยาเขตตรัง ร่วมกันให้บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดแต่ละแห่ง แก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ต่างวิทยาเขต โดยมีแนวปฏิบัติในการให้บริการดังนี้

1. ผู้มีสิทธิ์ใช้บริการ
     1.1.  นักศึกษาทุกระดับการศึกษา และทุกวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สามารถขอทำบัตรสมาชิกห้องสมุดของวิทยาเขตใด ๆ ที่ต้องการใช้บริการยืมทรัพยากร
     สารสนเทศ หลักฐานการขอทำบัตรสมาชิก คือ บัตรประจำตัวนักศึกษา และใบเสร็จค่าลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น ๆ (พร้อมรูปถ่าย 2 รูป สำหรับวิทยาเขตปัตตานี) 
     1.2.  บุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หลักฐานการขอทำบัตรสมาชิก คือ บัตรประจำตัวของบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
     1.3.  อาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หลักฐานการขอทำบัตรสมาชิก คือ บัตรประจำตัวและหนังสือรับรองสถานะภาพและระบุช่วงเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์พิเศษจาก
     ต้นสังกัด

2. แนวปฏิบัติในการให้บริการยืม-คืน
    2.1.  ผู้มีสิทธิ์ใช้บริการสามารถยืมทรัพยากรสารสนเทศได้ทันทีในวันที่ขอทำบัตรสมาชิก
    2.2.  สิทธิในการยืมและระยะเวลายืม ให้ยึดตามระเบียบของหอสมุดวิทยาเขตที่ให้บริการยืม
    2.3.  ผู้ยืมต้องยืมและคืนทรัพยากรสารสนเทศด้วยตนเองที่ห้องสมุดวิทยาเขตที่ให้บริการยืม กรณีที่ไม่สะดวกในการยืม-คืนด้วยตนเอง สามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุดโดยติดต่อ
    ผ่านบรรณารักษ์ งานบริการของหอสมุดวิทยาเขต ที่ตนสังกัด
    2.4.  เริ่มให้บริการตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2545 เป็นต้นไป

3. แนวปฏิบัติระหว่างหอสมุดทั้ง 5 วิทยาเขตในการบริการยืมระหว่างวิทยาเขต
    3.1. หอสมุดวิทยาเขตที่ให้ยืม แจ้งรายชื่อผู้ยืมต่างวิทยาเขตให้แก่หอสมุดวิทยาเขตต้นสังกัดทราบทุกครั้ง เพื่อเพิ่มเติมข้อมูลการเป็นสมาชิกหอสมุดต่างวิทยาเขตในฐานข้อมูลผู้ใช้บริการ
    3.2. หากผู้ยืมต่างวิทยาเขตค้างส่งทรัพยากรสารสนเทศ ให้หอสมุดที่ให้ยืมแจ้งรายชื่อผู้ค้างส่งไปยังหอสมุดวิทยาเขตต้นสังกัดทราบอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง
    3.3. เมื่อนักศึกษามาติดต่อหอสมุดวิทยาเขตต้นสังกัดเพื่อขอสำรวจหนี้สิน ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบจากฐานข้อมูลผู้ใช้บริการว่านักศึกษาผู้นั้นเป็นสมาชิกหอสมุดต่างวิทยาเขตหรือไม่
    กรณีที่พบว่าเป็นสมาชิกให้เจ้าหน้าที่ติดต่อไปยังหอสมุดต่างวิทยาเขตทาง e-mail เพื่อสอบถามข้อมูลการค้างส่งทรัพยากรสารสนเทศ

มีข้อสงสัย ติดต่อ 0-7520-1732 หรือ 51732

You are here: