บริการยืมระหว่างห้องสมุด (Interlibrary Loan Service)

เป็นบริการติดต่อขอยืมหรือถ่ายสำเนาหนังสือจากห้องสมุดอื่นมาให้บริการแก่ผู้รับบริการเพื่อให้สามารถใช้ทรัพยากรสารสนเทศได้อย่างกว้างขวางไม่จำกัดว่าทรัพยากรสารสนเทศจะมีจากแหล่งใด  ซึ่งการใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุดจากบางสถาบันอาจจะมีค่าใช้จ่ายจากการดำเนินการ ผู้รับบริการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

ช่องทางการรับบริการ

มาด้วยตนเองที่เคาน์บริการตอบคำถาม

ส่งคำขอทางเว็บไซต์ http://library.trang.psu.ac.th

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

มีข้อสงสัย ติดต่อ 0-7520-1730 หรือ 51730

 

You are here: