บริการแนะนำการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม (Bibliographic Instruction)

เป็นบริการให้คำปรึกษาแนะนำการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมตามหลักเกณฑ์ทางบรรณานุกรมที่จะต้องใช้ตามมาตรฐานงานเขียนทางวิชาการในสาขานั้น ๆ หรือตามแบบที่ผู้ใช้บริการต้องการ

วิธีขอรับบริการ

 มาด้วยตนเองที่เคาน์บริการตอบคำถาม

บริการขอเลข ISBN/ISSN

เป็นบริการที่จะประสานงานในการขอเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือหรือวารสาร  โดยติดต่อกับหน่วยงานบริการกำหนดเลขคือ หอสมุดแห่งชาติ   โดยป้อนแบบคำขอเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ (ISBN)  หรือ หมายเลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร (ISSN) ซึ่งดาวน์โหลด ได้จากเว็บไซต์ของหอสมุดแห่งชาติที่http://www.nlt.go.th/th_index.htm  ส่งไฟล์แบบฟอร์มที่กรอกแล้วยังห้องสมุดทางอีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 วิธีขอรับบริการ

มาด้วยตนเองที่เคาน์บริการตอบคำถาม

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

หากมีข้อสงสัยติดต่อ คุณอุไร โทร 51730 (0-7520-1730)

 

You are here: