บริการช่วยค้นหาหนังสือ Find4U

เป็นบริการช่วยค้นหาตัวเล่มหนังสือหนังสือจากชั้น  โดยนำข้อมูลเกี่ยวกับตัวเล่มหนังสือที่ผู้รับบริการค้นได้จากฐานข้อมูลระบบสืบค้นของห้องสมุด (OPAC)  รวมทั้งการที่เจ้าหน้าที่ช่วยดำเนินการค้นหาหนังสือในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ผู้รับบริการต้องการแต่ผู้รับบริการไม่ทราบวิธีการสืบค้น เจ้าหน้าที่จึงให้บริการสนับสนุนให้ผู้รับบริการได้ตัวเล่มหนังสือที่ต้องการ ณ จุดบริการเดียว (One Stop Service)

 ช่องทางการรับบริการ

มาด้วยตนเองที่เคาน์บริการตอบคำถาม  หรือ เคาน์เตอร์บริการยืมคืน
โทรศัพท์ภายใน 5-1730 หรือ  5-1732   โทรศัพท์ภายนอก 075-201730
ส่งคำขอทางเว็บไซต์

Live Chat : live  หรือทางเว็บไซต์    http://library.trang.psu.ac.th     

You are here: