หัองสมุดปิด แต่ความรู้ไม่มีวันหยุด อยู่ที่ไหนก็อ่านวารสารได้ กับฐานข้อมูล ThaiJo 
https://www.tci-thaijo.org/