ขั้นตอนการเข้าถึงวารสารไทยออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ห้องสมุด 

การติดตามอ่านวารสารอย่างต่อเนื่องจะทำให้เป็นคนมีความรอบรู้ มีความรู้ใหม่ ๆ
โดยเฉพาะวารสารในสาขาวิชาชีพ เลือกวารสารและไล่เรียงดู (Browse) บทความที่น่าสนใจ
โดยติดตามอ่านวารสารไทยออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ห้องสมุด ตามขั้นตอนการแนะนำในภาพ
หรือ URL:  http://library.trang.psu.ac.th/index.php/resoure/e-resources/th-journal