ห้องสมุด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

PSU Trang Library

อาคารสารสนเทศและทรัพยากรการเรียนรู้ (ชั้น 2)
102 หมู่ 6 ตำบลควนปริง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000
โทรศัพท์ 075 201 732