ที่อยู่:
งานห้องสมุด อาคารสารสนเทศและทรัพยากรการเรียนรู้ (ชั้น 2)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
เลขที่ 102 หมู่ที่ 6 ตำบลควนปริง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
โทรศัพท์:
0-75-20-1732
ส่งอีเมล
ข้อมูลอื่น ๆ:
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์
        คุณเจนวิทย์ อรน้อม
        โทรศัพท์ 0-7520-1727 หรือ 0-7520-1732
        E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.