• นายศุภโชค สุขเกษม
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและทรัพยากรการเรียนรู้

  โทรศัพท์: 0-75201614
  โทรศัพท์ภายใน: 52103
  E-mail: supachoke.s@psu.ac.th

 • นางวิภาพรรณ อินนุรักษ์
  หัวหน้าฝ่ายวิจัย วิชาการและพัฒนานักศึกษา

  โทรศัพท์: 075-201731
  โทรศัพท์ภายใน: 52280
  E-mail: wiphaphun.i@psu.ac.th

 • นางสาวอุไร ไปรฮูยัน
  ตำแหน่ง: บรรณารักษ์ชำนาญการ

  โทรศัพท์: 075-201730
  โทรศัพท์ภายใน: 52390
  E-mail: urai.p@psu.ac.th

 • นางปิยนุช ตันติชาติกุล
  ตำแหน่ง: บรรณารักษ์ปฏิบัติการ

  โทรศัพท์: 075-201730
  โทรศัพท์ภายใน: 52392
  E-mail: piyanut.c@psu.ac.th

 • ว่าที่ ร.ต. เจนวิทย์ อรน้อม
  ตำแหน่ง: บรรณารักษ์ปฏิบัติการ

  โทรศัพท์: 075-201730
  โทรศัพท์ภายใน: 52395
  E-mail: janevit.o@psu.ac.th