นางสาวอุไร ไปรฮูยัน
ตำแหน่ง: บรรณารักษ์ชำนาญการ

Tel. 0-7520-1730
E-mail: urai.p@psu.ac.th

นางปิยนุช ตันติชาติกุล
ตำแหน่ง: บรรณารักษ์ปฏิบัติการ

Tel. 0-7520-1744
E-mail: piyanut.c@psu.ac.th

ว่าที่ ร.ต. เจนวิทย์ อรน้อม
ตำแหน่ง: บรรณารักษ์ปฏิบัติการ

Tel. 0-7520-1727,0-7520-1732
E-mail: janevit.o@psu.ac.th

นางวรรณา บุญเพ็ง
ตำแหน่ง: ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน

Tel. 0-7520-1744
E-mail: wanna.b@psu.ac.th

นางสาวพัณณ์ชิตา จารุวัฒน์อธิก
ตำแหน่ง: นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ

Tel. 0-7520-1727
E-mail: phunchita.j@psu.ac.th

นางวาสนา คงเมือง
ตำแหน่ง: นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ

Tel. 0-7520-1732
E-mail: wassana.w@psu.ac.th