บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า
 

        ตอบคำถาม ให้คำแนะนำ และช่วยเหลือในการสืบค้นสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
การทำรายงาน การวิจัย

 
 
บริการแนะนำการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม
 

        ให้คำแนะนำการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมในงานเขียนวิชาการ งานวิจัย

 
 
บริการยืมระหว่างห้องสมุด
 

        ติดต่อขอยืมทรัพยากรสารสนเทศจากห้องสมุด ม.อ. 5 วิทยาเขต ห้องสมุดมหาวิทยาลัยใน
เครือข่าย PULINET และห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ ในประเทศไทย

 
 
สอนและแนะนำทักษะการรู้สารสนเทศ
 

        จัดการสอน การอบรม ทั้งรายกลุ่มและรายบุคคลเพื่อเสริมทักษะการรู้สารสนเทศด้านต่าง ๆ
อาทิ การสืบค้นสารสนเทศ การเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม การใช้โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม
Zotero เป็นต้น

 
 
 
ตรวจการคัดลอกผลงานวิชาการ
 

        ตรวจการคัดลอกผลงานวิชาการด้วย โปรแกรม Turnitin

 
 
บริการหนังสือด่วน
 

        การจัดการหนังสือที่ห้องสมุดได้รับใหม่และอยู่ในกระบวนการจัดการตัวเล่มอย่างเร่งด่วน
เพื่อให้ผู้ใช้บริการทันต่อการใช้บริการ

 
 
 
เสนอแนะหนังสือให้ห้องสมุดจัดซื้อ
 

        รับรายการหนังสือที่ผู้ใช้บริการต้องการให้จัดหาเข้าห้องสมุด รวมทั้งประสานงานกับผู้ใช้บริการ
เพื่อให้ได้รายการหนังสือตรงกับความต้องการของผู้ใช้